2013-08-22

Epicureanism compared to the religions

There were several questions on how Epicureanism would compare to religions (by Eugenio, Omar, Boris, and Paul-Francois). Specifically on what the differences are.

Without going into the details of each and every religion (which is obviously too much for one person), the only way to answer is to give some differences that Epicureanism and religion in general have. So, here are some of the main ones.

There is nothing supernatural

Everything that exists is either matter or space. This is third of the twelve Elemental Principles of Epicurean metaphysics. Even though we now have a better understanding of the nature of the Universe, this is still at the root of the differences between Epicureanism and the religions.

Anything that breaks this Principle cannot exist. It would violate everything that is known about the natural world. And most religions state that their deities are such exceptions, that they stand apart from the natural world or above it. Such deities are obviously impossible in Epicureanism.

No reward or punishment after death

Most religions offer the carrot of a paradise where the souls go. But the flip side is always 'that other place', reserved for those that do not obey religious rules.

There is no Hell. Nor any other kind of punishment after death. Being dead is no different than being not-born-yet.

The world formed naturally

Because matter is eternal, it cannot be created or destroyed. It's also always in motion through the void, and this movement is unpredictable.

The gods didn't create the world. It formed initially by a chance collection of matter that then grew bigger. In Epicureanism, the birth of the world is natural philosophy, not theology. The gods, too, are a part of the world, not above it.

(NOTE: All these differences derive from deeper aspects of the Epicurean system that I didn't elaborate here. The Epicurean Basics -series will go into them at a later time. These are the application of them to the subject of religion, not their whole reach.)


Epikurolaisuus verrattuna uskontoihin

Monet kysymykset koskivat Epikurolaisuuden vertautumista uskontoihin (Eugenion, Omarin, Boriksen, ja Paul-Francois:n kysymykset). Erityisesti kiinnosti eroavaisuudet.

Jotta emme joutuisi käsittelemään jokaisin uskonnon yksityiskohtia (se olisi aivan liikaa yhdelle ihmiselle), ainoa keino vastata on antaa muutamia eroja Epikurolaisuuden ja uskonnon välillä. Niinpä tässä on tärkeimpiä.

Yliluonnollista ei ole

Kaikki, mikä on olemassa, koostuu joko aineesta tai tilasta. Tämä on Epikurolaisen metafysiikan kolmas Periaate. Vaikka meillä nykyään on parempi ymmärrys Universumista, tämä periaate on edelleen pohjana Epikurolaisuuden ja uskontojen eroille.

Mikään, mikä rikkoo tätä Periaatetta, ei voi olla olemassa. Se olisi kaiken luonnosta tiedetyn vastaista. Ja useimmat uskonnon sanovat jumaltensa olevan tällaisia poikkeuksia, että he ovat luonnon ulkopuolella tai sen yläpuolella. Tämänlaiset jumaluudet ovat Epikurolaisuudessa mahdottomia.

Kuoleman jälkeen ei ole palkkiota tai rangaistusta

Useimmat uskonnot tarjoavat porkkanana paratiisia, jonne sielut menevät. Mutta kääntöpuolena on aina 'se toinen paikka', niille jotka eivät noudata uskonnollisia sääntöjä.

Helvettiä ei ole. Eikä muutakaan rangaistusta kuoleman jälkeen. Kuolleena oleminen ei eroa ei-vielä-syntyneenä olemisesta mitenkään.

Maailma muodostui luonnollisesti

Koska aine on ikuista, sitä ei voi luoda tai tuhota. Se on myöskin aina liikkeessä tyhjyyden halki, ja tätä liikettä ei voida ennustaa.

Jumalat eivät luoneet maailmaa. Se syntyi alkujaan sattumanvaraisena aineen keräytymänä, joka sitten kasvoi. Epikurolaisuudessa maailman synty on luonnon filosofiaa, ei teologiaa. Jumalatkin ovat osa maailmaa, eivät sen yläpuolella.

(HUOM: Kaikki em. erot juontuvat Epikurolaisen järjestelmän laajemmista kokonaisuuksista, joita en käsitellyt tässä tarkemmin. Epikurolaisuuden Perusteet -sarja palaa niihin myöhemmin. Nämä erot ovat kokonaisuuksien soveltamista uskontoihin, eivät niiden koko ala.)

No comments:

Post a Comment